Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk Venso B.V., de
medewerkers van Venso B.V., en/of de door Venso B.V. ingeschakelde derden.

1.2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot de levering van
Zaken en/of diensten heeft gegeven.

1.3. Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt
Werkzaamheden te verrichten.

1.4. Zaken: een of meer tot het assortiment van Opdrachtnemer behorende Zaken.

1.5. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever verrichte
Werkzaamheden, waaronder in ieder geval (maar niet limitatief) verstaan het produceren,
inkopen, vormgeven, transporteren, palletiseren, en ontwikkelen van door Opdrachtgever
verzochte Zaken.

1.6. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk
persoon.

Artikel 2: Werkingssfeer en toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle
overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan.

2.2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de
toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voor zover zijdens
Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.

2.3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze
door Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking
op de concrete transactie waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden
ingeroepen bij andere transacties.

2.4. Mochten een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te
zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl
Opdrachtnemer alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander
beding van gelijke strekking, dat naar verwachting niet met nietigheid c.q. vernietiging zal worden
bedreigd.

2.5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten en andere informatie
verstrekt zijdens Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een
uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het
voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes een geldigheidsduur van 14
werkdagen.

3.2. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een
opdracht schriftelijk zijdens Opdrachtnemer is bevestigd dan wel nadat Opdrachtnemer feitelijk
geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Aanvullingen, wijzigingen
en nadere afspraken op een aldus tot stand gekomen overeenkomst gelden alleen indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen. Bij verschil tussen de bestelling van Opdrachtgever en de
bevestiging van Opdrachtnemer is uitsluitend Opdrachtnemers bevestiging verbindend.

3.3. Toezeggingen door en afspraken met werknemers van Opdrachtnemer, zowel mondeling als
schriftelijk, binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk zijdens
Opdrachtnemer door een blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ter zake
bevoegde functionaris zijn bevestigd en Indien deze bevestiging ontbreekt kan door
Opdrachtgever geen beroep worden gedaan op gewekte schijn.

3.4. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen drie
werkdagen schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de
opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien
door Opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van Opdrachtgever komen.

3.5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die Invloed
hebben op de kostprijs, Is Opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen aan Opdrachtgever apart
in rekening te brengen.

3.6. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door Opdrachtgever wordt
geannuleerd, dan wel door Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare
tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten
alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Opdrachtgever,
zulks met een minimum van 25% van hetgeen Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst
aan Opdrachtnemer zou moeten hebben voldoen en onverminderd het recht van Opdrachtnemer
op volledige vergoeding van kosten en schade. Annulering door Opdrachtgever kan slechts
plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van Opdrachtnemer.

3.7. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een derde (rechts)persoon, is de opdracht gevende
persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende derde
(rechts)persoon jegens Opdrachtnemer in het leven geroepen verplichtingen.

3.8. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij
de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van Opdrachtnemer van
vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere
bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords, die hem door
Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis Is gebracht.

3.9. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid door hem aan Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

3.10. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de Opdrachtgever ter
beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de Opdrachtnemer
ingesteld worden.

Artikel 4: Levering

4.1. De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de Werkzaamheden
noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door Opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór
het aanvangen van de Werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

4.2. De levertijd wordt door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn
te beschouwen als een fatale termijn, overschrijding waarvan automatisch leidt tot een
toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtnemer. Behoudens opzet of grove schuld zijdens
Opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer

4.3. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn
kan plaatsvinden, is Opdrachtnemer gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn
van drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke
ingebrekestelling van Opdrachtgever, doch niet eerder dan daags na afloop van de
overeengekomen leveringsdatum. Ingeval van deelleveringen is Opdrachtnemer gerechtigd tot
afzonderlijke facturering per deellevering.

4.4. Behoudens tegenbewijs worden te leveren Zaken wat aantal, gewicht. soort en afmeting betreft
geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen in aantal,
gewicht, soort en afmeting dienen direct op het aan de transporteur af te geven
ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen tien werkdagen na de levering bij
aangetekende brief aan Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan op deze
afwijkingen geen beroep meer kan worden gedaan.

4.5. Opdrachtgever dient de geleverde Zaken onmiddellijk na levering te controleren op eventuele
afwijkingen van hetgeen overeengekomen Is. Eventuele direct bij levering zichtbare gebreken
anders dan die bedoeld In artikel 4 lid 4 moeten per aangetekende brief bij Opdrachtnemer
worden gemeld binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn
geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard.
Opdrachtgever dient de gebrekkige Zaken ter beschikking van Opdrachtnemer te houden. Door
het melden van enig gebrek wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van
de In geschil zijnde Zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dienen binnen tien
werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen één jaar na de levering, bij
aangetekende brief te worden gemeld. Eventuele rechtsvorderingen ter zake tijdig gemelde
gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke melding aanhangig te
zijn gemaakt.

4.6. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Opdrachtnemer te leveren Zaken, al dan niet na
bewerking, moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche
gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit. kleur, maat of
afwerking leiden niet tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

4.7. Een eventuele garantieverplichting van Opdrachtnemer strekt zich niet verder uit dan tot de
uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen, en
geldt in ieder geval voor een maximale termijn van één jaar na aankoopdatum. Voorgaande met
dien verstande dat de Zaken onder normale omstandigheden dienen te zijn gebruikt en voorzien
dienen te zijn van een ongebroken vergezeling.

4.8. Indien de overeenkomst betreft Zaken die door Opdrachtnemer van derden worden betrokken,
is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde
jegens Opdrachtnemer aansprakelijk is;

4.9. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van
normale slijtage, onoordeelkundig gebruik. niet of onjuist uitgevoerde onderhouds-, installatie-,
reparatie- of montagewerkzaamheden of wijzigingen verricht door Opdrachtgever of derden.

4.10. Indien door Opdrachtnemer Zaken zijn geleverd met een bijbehorende fabrieksgarantie zijdens
de leverancier van Opdrachtnemer, aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid en
dient Opdrachtgever zich bij gebreken rechtstreeks bij de fabrikant te vervoegen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze
verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van
de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag dan wel tot een herlevering
met betrekking tot de opdracht. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval
beperkt tot het bedrag waarvoor Opdrachtnemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende
gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel,
indien Opdrachtnemer zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft
verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met Opdrachtnemer zich
gewoonlijk plegen te verzekeren.

5.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden schade,
van welke aard dan ook, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de
overeenkomst door Opdrachtnemer, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer
aansprakelijk voor enige (in)directe gevolgschade van welke aard dan ook.

5.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens schade, van
welke aard dan ook, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de
overeenkomst door Opdrachtnemer – zulks tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Opdrachtnemer -, alsmede voor
aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van eigenschappen van
en/of gebreken in door Opdrachtgever aan derden geleverde Zaken die (mede) bestaan uit door
Opdrachtnemer geleverde en/of bewerkte Zaken en wegens indirecte gevolgschade.

5.4. Onverminderd de voorgaande bepalingen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk indien en zolang
Opdrachtgever Jegens Opdrachtnemer in verzuim is, indien Zaken langer dan normaal zijn
opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies Is opgetreden en indien Zaken
aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn
behandeld.

5.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk indien de door haar geleverde Zaken of diensten niet
geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze wenst te gebruiken.

5.6. Advisering door Opdrachtnemer, van welke aard en in welke hoedanigheid ook verleend, is
steeds geheel vrijblijvend en ter zake wordt door Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard.

Artikel 6: Risico en vervoer

6.1. Onverminderd het bepaalde in artikelen 4 en 5 zijn alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
uit welken hoofde ook te leveren Zaken tot aan het moment van afname door Opdrachtgever
voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

6.2. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat te leveren Zaken voor afname
gereed staan, is Opdrachtgever verplicht terstond de Zaken af te nemen, bij gebreke waarvan
Opdrachtnemer het recht heeft hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden -zulks onverminderd het recht op vergoeding van kosten en schade-, hetzij de Zaken
op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze en locatie voor rekening en risico van
Opdrachtgever op te slaan en aan Opdrachtgever te factureren zonder dat de betaling kan
worden geweigerd omdat de afname nog niet heeft plaatsgevonden.

6.3. Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats “ongelost aan het
adres van Opdrachtgever” hetgeen impliceert dat het transport wordt georganiseerd door en
plaats vindt voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is op de
overeengekomen plaats van levering verplicht tot directe lossing, bij gebreke waarvan artikel 6
lid 2 van overeenkomstige toepassing is.

6.4. Indien is overeengekomen dat de te leveren Zaken door Opdrachtgever worden opgehaald bij
Opdrachtnemer, vindt het transport plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.5. In alle gevallen gaat het risico over van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever vanaf ondertekening
van het ontvangstbewijs, zulks evenwel met dien verstande dat de lossing steeds geschiedt voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1. Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle door Opdrachtnemer opgegeven
prijzen exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten,
exclusief de kosten van verpakking en de kosten van transport, en inclusief verzekering tot de
aanvang van de lossing.

7.2. Gefactureerd wordt in beginsel per de leveringsdatum. In afwijking hiervan is Opdrachtnemer te
allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd voorafgaand aan de levering bij het aangaan
van een overeenkomst of op enig later moment zolang de uitvoering hiervan niet is voltooid,
schriftelijk een aanbetaling dan wel zekerheid te verzoeken voor de nakoming van de
verplichtingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen 7 dagen aan dit verzoek
voldoet, dient dit te worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming en heeft
Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van deze
overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor Opdrachtgever
of derden voortvloeit. Van dit recht op aanbetalingen of zekerheidsstelling zal onder meer doch
niet uitsluitend gebruik worden gemaakt indien door Opdrachtnemer geleverde Zaken direct door
Opdrachtgever aan derden worden doorgeleverd, dan wel worden verwerkt in een groter geheel.

7.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van facturen te zijn verricht binnen 7
dagen na factuurdatum ten kantore van Opdrachtnemer dan wel op een door deze aan te wijzen
bankrekening. Klachten over de hoogte van de facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum
schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de hoogte geacht wordt
te zijn aanvaard. Klachten over de hoogte van de facturen of over het geleverde geven geen
recht op welke inhouding ook.

7.4. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens Opdrachtgever met facturen van
Opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van
Opdrachtnemer.

7.5. Indien (buiten)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling
van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, dan wel indien Opdrachtgever enige factuur
niet tijdig heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege In
verzuim te zijn, heeft Opdrachtnemer naast de bevoegdheden als bedoeld artikel 7 lid 2 het recht
de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Opdrachtgever op te
schorten dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de
artikel 7 lid 3 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het
openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een
gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.

7.6. Indien Opdrachtnemer de vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft aan een
derde, komen de terzake door Opdrachtnemer te maken kosten voor rekening van
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke Incassokosten worden berekend op basis van een
percentage van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de daarover verschuldigde
rente, en wel op basis van de volgende tabel:
– over de eerste € 3.000,- : 15 %
– over het meerdere tot € 6.000,- : 10%
– over het meerdere tot € 15.000,- : 8%
– over het meerdere tot € 60.000,- : 5%
– over het meerdere vanaf € 60.000,- : 3%
Onverminderd bovenstaande tabel, bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal € 150,-.
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt.
zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

7.7. Indien Opdrachtnemer In een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast
de buitengerechtelijke incassokosten ook alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft
gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

7.8. Opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van
Opdrachtgever worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering
worden gebracht op verschuldigde rente en buitengerechtelijk incassokosten.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en (zakelijke) zekerheden

8.1. Alle door Opdrachtnemer geleverde Zaken, inclusief die Zaken waarvan de factuur terzake van
de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van Opdrachtnemer, totdat aan alle
financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, uit welken hoofde ook,
waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, Is
voldaan.

8.2. Zolang er op geleverde Zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever gehouden de
door Opdrachtnemer geleverde Zaken gescheiden van andere Zaken en duidelijk geïdentificeerd
als zijnde het eigendom van Opdrachtnemer te bewaren, mogen deze Zaken niet door
Opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle
risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook
voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de Zaken voor eigen rekening,
doch ten behoeve van Opdrachtnemer, tegen brand en andere gevaren te verzekeren.

8.3. Indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van artikel 8 lid 2 jegens Opdrachtnemer niet
nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever deze verplichtingen niet
na zal komen, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd het eigendomsvoorbehoud
in te roepen en de geleverde Zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten
bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van Opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer is
onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het
eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende Zaken zich bevinden
en deze mee te (doen) nemen. Indien Opdrachtnemer ondanks deze machtiging wordt
verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,- van het door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 500,-, per dag dat de
verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke
schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

8.4. Indien en voorzover door Opdrachtnemer geleverde Zaken door Opdrachtgever worden
opgeslagen met andere soortgelijke Zaken op een zodanige wijze dat de door Opdrachtnemer
geleverde Zaken niet meer identificeerbaar zijn als behorende tot de betreffende leveringen, dan
wel op zodanige wijze worden gebruikt dat zij onlosmakelijk onderdeel gaan vormen van een
nieuwe zaak, dan wel anderszins worden verwerkt op een zodanige wijze dat zij niet meer onder
de werking van het eigendomsvoorbehoud in dezelfde staat kunnen worden teruggeleverd, gaat
de eigendom van de door Opdrachtnemer geleverde Zaken over op Opdrachtgever onder het
voorbehoud van een reeds nu vooralsdan aan Opdrachtnemer te verstrekken bezitloos
pandrecht op voornoemde Zaken waarvan de door Opdrachtnemer geleverde Zaken door
vermenging of verwerking deel van zijn gaan uitmaken. Opdrachtgever zal op eerste verzoek
van Opdrachtnemer medewerking verlenen aan handelingen benodigd voor de bevestiging van
voornoemd bezitloos pandrecht dan wel voor de omzetting van daarvan In een pandrecht.

8.5. Indien en voorzover ondanks het bepaalde in artikel 8 lid 1 geleverde Zaken waarvan de factuur
is betaald niet meer onder het eigendomsvoorbehoud vallen, ondanks dat er andere financiële
verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer openstaan, wordt de eigendom van de
betreffende Zaken geacht te zijn overgegaan onder het voorbehoud van een bezitloos pandrecht
op die Zaken, in welk geval het bepaalde in artikel 8 lid 4 van overeenkomstige toepassing is.

8.6. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, bewerking of
anderszins door Opdrachtgever aangeboden eigendommen van Opdrachtgever onder zich te
houden totdat de factuur betreffende de door Opdrachtnemer terzake verrichte Werkzaamheden
en gemaakte kosten en eventuele andere financiële verplichtingen van Opdrachtgever integraal
zijn voldaan.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Indien Opdrachtnemer door overmacht of wat voor omstandigheid ook- niet zijnde opzet of grove
schuld zijdens Opdrachtnemer -verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft
Opdrachtnemer het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en -indien de
verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet Is verdwenen -de
overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden
gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde
gelden waar geen leveringen of diensten tegenover staan. Eventueel reeds geleverde
Zaken/diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald.

9.2. Onder overmacht dient in deze in ieder geval doch niet uitsluitend worden verstaan:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking ongeacht de aard en wijze van ontstaan,
b. vertraagde of te late levering door leveranciers van Opdrachtnemer of andere derden,
c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen, ongeacht de aard en wijze van
ontstaan, waardoor het vervoer naar Opdrachtgever wordt bemoeilijkt of belemmerd,
d. im- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

9.3. Onder overmacht wordt in aanvulling op artikel 9 lid 2 tevens begrepen: brand, waterschade,
bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten,
overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan
machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-
, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie
Opdrachtnemer goederen of diensten betrekt.

9.4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet, doet Opdrachtnemer
ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan
Opdrachtgever.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1. Opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van een Opdracht of in het kader van het
voldoen aan wettelijke verplichtingen, Persoonsgegevens over Opdrachtgever en/of personen
die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor Opdrachtgever (laten) verwerken door
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen
persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in
de (computer)systemen of infrastructuur van Opdrachtgever bevinden. Verwerking van
Persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

10.2. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de door Opdrachtgever verstrekte Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Opdrachtgever, en worden niet aan derden
verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of de gevallen
waarin Opdrachtnemer hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving
en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

10.3. Ingeval van een datalek zal Opdrachtgever, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk
is, medewerking verlenen aan Opdrachtnemer zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar
rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.

10.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens en vrijwaart
Opdrachtnemer voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met
het niet-naleven door Opdrachtgever van de AVG.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

11.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot
producten van de geest die Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft
ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan
Opdrachtnemer enig recht van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten al dan niet met inschakeling van
derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of
openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is
het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11.3. Bescheiden die digitaal aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld,
worden uitsluitend in niet bewerkbare vorm (waaronder begrepen doch niet beperkt tot pdfbestanden) verstrekt, tenzij een uitzondering hierop noodzakelijk is in verband met
dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtgever
verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is
verkregen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan ter zake een schriftelijke ontheffing verlenen
aan Opdrachtgever. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtnemer is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is Opdrachtgever niet gerechtigd de
vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan te
wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt enkel een
uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of
strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

12.3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtnemer verplicht
tot openbaarmaking of wanneer daartoe door Opdrachtgever voorafgaande toestemming is
verleend, zal Opdrachtnemer de inhoud van rapporten, werken, adviezen of andere al dan niet
schriftelijke uitingen van Opdrachtgever, niet aan derden verstrekken.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop
ingevolge artikel 2 lid 1 onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn en de uitvoering
daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling
waarvan uitsluiting is toegestaan.

13.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
Opdrachtnemer neemt kennis van geschillen die voortvloeien uit (de uitvoering van)
aanbiedingen en overeenkomsten als bedoeld in artikel 3 lid 1, tenzij dit in strijd is met dwingend
recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1. Door het aanvaarden van de overeenkomst verklaart Opdrachtgever dat de geleverde goederen
niet zullen worden gebruikt voor het plegen van misdrijven. Opdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnemer voor en tegen enige mogelijke vorderingen dienaangaande en kan daar ook niet
aansprakelijk voor worden gesteld.

14.2. Opdrachtgever is verplicht de bovenvermelde verplichting ook met zijn klanten overeen te
komen.

14.3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de geleverde goederen
ondeskundig worden gebruik, foutief worden gemonteerd en/of worden verwerkt in een
ondeugdelijke installatie, door Opdrachtgever of derden.

14.4. Opdrachtnemer behoudt zich  uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene verkoop,- leveringsen betalingsvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen en/of uit te breiden.